Dyskusja na temat Statutu

Witam, zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w Bukowie zakładam ten wątek (nikt się nie kwapił to sobie na to pozwoliłem).

Powinny pojawiać się tu wypowiedzi dotyczące proponowanych, ISTOTNYCH zmian w naszym przyszłym statucie. Drobne zmiany redakcyjne wysyłamy wprost do Ryśka.

Pozdrawiam, gC

Proponuję zmienić w statucie kompetencje dotyczące ustalania wysokości składki członkowskiej. W przygotowanej w Bukowie propozycji ta kompetencja została przypisana Zarządowi. Proponuję przypisać ją Walnemu Zgromadzeniu Członków.

czyli:
w § 21 dodajemy punkt “4) uchwalanie wysokości składek członkowskich;”
w § 27 usuwamy punkt 6)

gC

A ja mam pytanie o co chodzi w zapisie w § 30 ust 1 pkt 2)

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
 1. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

???

To chyba zapis wynikający z przepisów ogólnych i oznacza tyle, że “Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej”.

Może Rysiu rozwinie ten temat, jeśli jest taka potrzeba.

gC

może rozwinąć, bo ja dalej nie rozumiem, dlaczego akurat członek komisji rewizyjnej?
I czy to znaczy, że kiedy jestem członkiem komisji rewizyjnej, mogę umyślnie np. zabić innego członka komisji i nie mogę być za to skazana?

No tak, ale zamiast wymyślać :slight_smile: trzeba było zaproponować lepsze sformułowanie tego paragrafu, ja proponuję tak:

§ 30

 1. Na członków Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać wybrane osoby:
 1. będące członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 1. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej kończy się z dniem odbycia Walnego Zebrania Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, na którym podjęto uchwały w sprawie absolutorium za ostatni rok ich urzędowania.

gC

:smiley:
ale ja nie wymyślam i się czepiam, tylko naprawdę nie zrozumiałam… :smiley:
no cóż, bywają i gorsze dni w życiu, przynajmniej miałam się z czego pośmiać :slight_smile:
Twoja propozycja jest duuuużo bardziej przejrzysta.
GG

Ja się zastanawiam nad paragrafem 12 punkt 3, który mówi że członek wspierający działa przez swojego przedstawiciela…
Czy nie powinniśmy jakoś dokładniej napisać, że takiego “przedstawiciela musi zgłosić do nas pisemnie w jakimś konkretnym terminie”.
No bo tak, to w skrajnym przypadku może przyjechać jakiś człowiek i powiedzieć że jest przedstawicielem…

I jeszcze pozostałe wątpliwości:

w nawiązaniu do Gosi:
Skoro członek KR nie może być skazany wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
to powiiniśmy chyba dodać taki sam punkt dla Zarządu. No bo byłoby to trochę nie
fair, gdyby np. prezes stowarzyszenia miał na karku wyrok za np. przestępstwo gospodarcze
z winy umyślnej i nie mielibyśmy na niego haka :slight_smile:

Paragraf 33 ma wysokie ryzyko nieskuteczności…
Wg. mnie istnieje spora szansa że w naszym przypadku na jakieś posiedzenie KR może jedna osoba
(z trzech) nie dojechać. Wtedy jeżeli te dwie zaczną głosować (a mogą bo będzie ich co najmniej połowa)
i każda z nich będzie innego zdania to nic nie wygłosują…
Macie jakieś inne propozycje ? ??

i jeszcze do Gosi… mamy dwa rodzaje win: umyślną i nieumyślną.
Umyślna jak sama nazwa wskazuje wynika z celowego (często zaplanowanego) działania,
w wyniku którego popełniono jakiś czyn niezgodny z prawem.
Wina nieumyślna ma inny charakter i mamy z nią do czynienia w sytuacji, kiedy mimo wszystko
dana osoba jest winna jakiejś czynności lub zaniechania ale doszło do niego przypadkiem lub przez lekkomyślność. Jak np. wymyślisz jak oszukać jakiś urząd, zaplanujesz działania i dokonasz tego czynu a Cię złapią będzie to wina umyślna. Jak np. rozlejesz mleko na schodach w bloku i ktoś wygrzmoci i złamie nogę
to niestety będzie to Twoja wina ale nieumyślna. Wydarzyło się to jakby niechcąco jednak wina spoczywa i tak na tobie. Nie wiem czy o to Ci chodziło, a jak nie to ja też nic nie rozumiem :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:

m.

Ten zapis o komisji rewizyjnej i niekaralności jej członków, Rysio chyba spisał a jakiś innych statutów, lub wprost z przepisów o stowarzyszeniach. Sądzę, że jest to zapis ustawowy i ustawodawca zezwala żeby z zarządzie stowarzyszenie zasiadały osoby karane a w komisji rewizyjnej nie.

Rysiu, czy to prawda?

Pamiętam, że o problemie par. 33 rozmawialiśmy na ostatnim spotkaniu. Wydaje mi się, że stwierdziliśmy, że tak może zostać. W tym przypadku chyba nie ma innego rozwiązania, bo albo pozwolimy na podejmowanie decyzji przy braku 1 osoby (ale jakieś bardzo kontrowersyjne prawdopodobnie nie przejdą), albo Komisja Rewizyjna będzie mogła głosować tylko przy pełnej frekwencji.

gC

[quote=marek.jedra]Ja się zastanawiam nad paragrafem 12 punkt 3, który mówi że członek wspierający działa przez swojego przedstawiciela…
Czy nie powinniśmy jakoś dokładniej napisać, że takiego “przedstawiciela musi zgłosić do nas pisemnie w jakimś konkretnym terminie”.
No bo tak, to w skrajnym przypadku może przyjechać jakiś człowiek i powiedzieć że jest przedstawicielem…[/quote]
Jak przywiezie kasę to go przyjmiemy, a jak nie to nie. :wink:
A tak na serio to ów przedstawiciel ma jedynie głos doradczy, więc nawet jakby z księżyca był to nic złego nie wskóra.:wink: Moim zdaniem zapisu nie trzeba zmieniać.

[quote=grzegorz.cierlik]Pamiętam, że o problemie par. 33 rozmawialiśmy na ostatnim spotkaniu. Wydaje mi się, że stwierdziliśmy, że tak może zostać. W tym przypadku chyba nie ma innego rozwiązania, bo albo pozwolimy na podejmowanie decyzji przy braku 1 osoby (ale jakieś bardzo kontrowersyjne prawdopodobnie nie przejdą), albo Komisja Rewizyjna będzie mogła głosować tylko przy pełnej frekwencji.

gC[/quote]

Dokładnie tak zdecydowaliśmy. :slight_smile:

Marku,
chodziło mi o to, że z tego zapisu wynika, że ktoś kto jest członkiem komisji rewizyjnej nie może być karany. Tak to zrozumiałam. Jednak po dłuższym myśleniu stwierdziłam, że można to też odczytać inaczej, że członek komisji nie może być osobą karaną. Grzesiek zaproponował zapis, który potwierdził moje długie przemyślenia.

Ciekawe czy Rysio, nasz nadworny pisarz :), śledzi naszą dyskusję na tematy zapisów w statucie?

Jeśli chodzi o wątpliwości Marka dotyczące par. 12 pkt. 3 to chyba ma je słusznie. Trzeba się zastanowić nad jakimś zapisem nakazującym uwierzytelnienie takiego przedstawiciela przez instytucjonalnego członka wspierającego.

Też widzę tu możliwość pewnych nadużyć i chyba głupio byśmy się czuli w momencie, jeśli pojawi się przedstawiciel jakiegoś naszego “wybitnego” członka wspierającego, my przyjmiemy z należnymi honorami i posadzimy w pierwszych ławach, wyślemy listy dziękczynne za udział w Walnym a potem okaże się, że firma nikogo nie przysyłała. Głupie miny wtedy mieć będziemy. :smiley:

gC

No wreszcie ktoś mnie poparł… kurna… no :slight_smile:
Thnx :slight_smile:

To może tak:

[color=blue]3. Członek wspierający będący osobą prawną uczestniczy w działalności Stowarzyszenia poprzez swojego przedstawiciela, którego dane personalne przekazuje w formie pisemnej do Zarządu Stowrzyszenia w momencie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. [/color]

[color=blue]4. W przypadku zmiany przedstawiciela członka wspierającego będącego osobą prawną wymagane jest od niego nowe zaświadczenie z danymi personalnymi nowego przedstawiciela, informujące Zarząd Stowarzyszenia o takiej zmianie.[/color]

Albo jakoś podobnie…
pzdr., m

Coś tam śledzi.

Może dziś wieczór się do dyskusji nawet przyłączy. Na razie powolutku zbiera się do pracy, co by go przed 13ką nie wywalili :wink:

Popieram, zawsze gorąco popieram :slight_smile: tylko czasem mam inne zdanie

A może tak? (w sumie to samo tylko trochę krócej):

§ 12

(…)

 1. Członek wspierający będący osobą prawną uczestniczy w działalności Stowarzyszenia poprzez swojego przedstawiciela, którego dane personalne przekazuje w formie pisemnej do Zarządu Stowrzyszenia.

 2. W przypadku zmiany przedstawiciela członka wspierającego będącego osobą prawną zapisy § 12 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Albo jakoś podobnie…

gC

Jeśli chodzi o niekaralność członków organu nadzorczego, to jest to konieczne do zrobienia ze stow. OPP. Po co zmieniać potem niektóre zapisy statutu, gdy część można dostosować już teraz.

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

art. 20 pkt 6:
Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3, jeżeli, z zastrzeżeniem art. 21, spełniają łącznie
następujące wymagania:

 1. mają statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu
  zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej
  lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru:
  a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
  w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
  umyślnej,

Zresztą usunięte przez nas na zebraniu w Bukowie teksty dotyczące majątku stowarzyszenia też wynikają z art. 20 tejże ustawy gdyż pkt 7 brzmi:

 1. statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów,
  o których mowa w art. 3 ust. 3, zabraniają:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników
  oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo
  w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
  są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej
  „osobami bliskimi”,
  b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów
  lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
  do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
  bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
  pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
  do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
  statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3
  ust. 3,
  d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
  w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów
  lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Ale to lepiej przenieść do uchwały zarządu, a nie do statutu. Jak widać ustawa przewiduje taką możliwość.

Dziękuję Wszystkim za przesłane dotychczas uwagi.

Największym zacięciem wykazał się Grzesiek we współpracy z Anią Z.

Zaraz na AC_WSZYSCY prześlę statut z naniesionymi poprawkami. Wszystkie merytoryczne są zaznaczone na zielono. Komentarz na żółto. Pominąłem podkreślenie większości zmian technicznych. Niektóre poczynione przeze mnie zmiany wymagają dyskusji, pojawiło się też sporo pytań, na które do czwartku trzeba odpowiedzieć. Niektóre uwagi uznawałem, a niektóre nie, starając się przy tym uzasadnić ten wybór. Największą zmianę wprowadziłem w par. 21, gdzie dałem ustalenie i przyjęcie planu rocznej działalności Stowarzyszenia do Walnego Zebrania. Tak ma też Klub Przyrodników, OTOP ma zapis: “WZ posiada kompetencje uchwalania kierunków działania Towarzystwa”; TNZ ma: “Do kompetencji WZC należy podejmowanie uchwał o zadaniach i programie Stowarzyszenia”. Uważam, że Zarząd powinien ewentualnie zaproponować Tu swoje sugestie, ale wszyscy członkowie Stow. będący na Walnym powinni mieć możliwość realnego wpływu na ten plan. Co Wy na to? Do dyskusji. Resztę kontrowersyjnych zmian znajdźcie sami.

Pozdrawiam,
r

Wg mnie:
§ 1
Zgodnie z postanowieniami bukowskimi ten tekst nie miał być wywalony tylko przeredagowany przez Marka, więc jest OK.
§ 8
2. naukowej skreślamy, pozostałe OK
§ 12
w par. 11 jest z „członków”, więc tu powinno być analogicznie. Reszta OK.
§ 19
jestem za pół godziny jeśli nie ma jakichś prawnych ograniczeń.

Pozostałe poprawki wydają mi się do zaakceptowania
ST